ვადები და პირობები

შპს „ანუშა ჩაი“ (რეგისტრაციის კოდი 405237257), მდებარე საქართველო, თბილისი, ვაკე, მცხეთის I ჩიხში, N7. ტელეფონის ნომერი: +995557811100

შეკვეთის განხორციელება:

• სასურველი პროდუქციის შესაკვეთად საჭიროა პროდუქტის საყიდლების კალათაში დამატება. შემსყიდველმა უნდა შეავსოს ყველა საჭირო ველი (სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, მიწოდების მისამართი, საფოსტო კოდი და ა.შ.)

• გადახდა შესაძლებელია ბანკის ბმულით ან PayPal-ით. ასევე შესაძლებელია გადახდა საბანკო გადარიცხვით. საბანკო გადარიცხვით გადახდის დროს, მყიდველი წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს სერვის პროვაიდერს.

გადაზიდვა

• ტრანსპორტირების ღირებულება და შესაბამისი ფასის ინფორმაცია ნაჩვენებია მიწოდების მეთოდის გვერდით.

საქონელის გადაგზავნა ხდება შემდეგი წესის გათვალისწინებით:

• თბილისი, საქართველო – 1-2 სამუშაო დღე;

• საქართველოს სხვა რეგიონი – 3-4 სამუშაო დღე;

• ევროკავშირის სხვა ქვეყნებსა და ევროკავშირის გარეთ შეკვეთის დროს, უნდა გააგზავნოთ წერილი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@anoushatea.com, რათა დაადასტუროთ ტრანსპორტირების საუკეთესო მეთოდი.

• არდადეგების დროს მიწოდების დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს.

• ტვირთის მიწოდება მოხდება საქართველოს ფოსტით საქართველოში, გარდა თბილისისა.

• გადაზიდვის დროსთან დაკავშირებით გამონაკლისი შემთხვევების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ.

პროდუქტის უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება

• შეკვეთის მიღებიდან შემსყიდველს უფლება აქვს 3 კალენდარული დღის ვადაში უარი თქვას მომსახურების მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაზე.

• უარის თქმის უფლება არ ვრცელდება, თუ შემსყიდველი არის იურიდიული პირი.

• 3-დღიანი გატანის უფლების გამოსაყენებლად, საქონელი უნდა იყოს ორიგინალურ შეფუთვაში დაუზიანებლად.

• საქონლის დასაბრუნებლად შემსყიდველმა უნდა მოგვწეროს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@anoushatea.com საქონლის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.

• შემსყიდველს ეკისრება საქონლის დაბრუნების ხარჯების ანაზღაურება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დაბრუნების მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ დასაბრუნებელი პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას (მაგ. არასწორი ან დეფექტური პროდუქტი).

• შემსყიდველმა უნდა დააბრუნოს საქონელი წერილის წარდგენიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში ან წარადგინოს მტკიცებულება, რომ საქონელი გადამზიდველს გადაეცა აღნიშნულ ვადაში.

• დაბრუნებული საქონლის მიღებისთანავე, მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა დააბრუნოს შემსყიდველისგან ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული ყველა გადახდა, მაგრამ არა უგვიანეს 14 კალენდარული დღისა. თანხა უბრუნდება იმავე ანგარიშზე, რომელიც გამოიყენებოდა პროდუქტის გადასახდელად.

• სერვისის მიმწოდებელს უფლება აქვს უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე დასაბრუნებელი საქონლის მიღებამდე ან სანამ შემსყიდველი არ წარადგენს პროდუქციის დაბრუნების მიზეზთა დამადასტურებელ მტკიცებულებას.

ვადები

ვებსაიტზე https://anoushatea.com-ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული მომსახურების წინამდებარე პირობებით, ყველა მოქმედი კანონებითა და რეგულაციებით და ეთანხმებით, რომ პასუხისმგებელი ხართ ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი კანონების დაცვაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობებს, გეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან წვდომა. ამ ვებსაიტზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების შესახებ მოქმედი კანონით.

ლიცენზია

ნებადართულია მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთი ასლის დროებით ჩამოტვირთვა შპს Anousha Tea-ს ვებგვერდზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული, გარდამავალი მიზენბისათვის. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ: შეცვალოთ ან დააკოპიროთ მასალები; გამოიყენოს მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული); შპს Anousha Tea-ს ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილაციის ან რევერსიული ინჟინერიის მცდელობა; წაშალოთ ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების აღნიშვნა მასალებიდან; გადასცეთ მასალები სხვა პირს; გადაიტანოთ მასალები ნებისმიერ სხვა სერვისზე.

ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება შეწყდეს შპს Anousha Tea-ის მიერ  ნებისმიერ დროს. ამ მასალების ნახვის შეწყვეტის ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტის შემდეგ, თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს მფლობელობაში არსებული ნებისმიერი გადმოწერილი მასალა, ელექტრონული თუ დაბეჭდილი ფორმატით.

პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

შპს Anousha Tea-ს ვებ-გვერდზე მასალები მოწოდებულია „as is“. შპს Anousha Tea არ იძლევა გარანტიას, გამოხატულ ან ნაგულისხმევს, და ამით უარს ამბობს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობა, ან ინტელექტუალური საკუთრების შეულახავი ან უფლებების სხვა დარღვევა.

გარდა ამისა, Anousha Tea LLC არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას მის ვებსაიტზე მასალების გამოყენების სიზუსტეზე, სავარაუდო შედეგებთან ან სანდოობასთან დაკავშირებით ან ამ მასალებთან სხვაგვარად დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე.

შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი შპს Anousha Tea ან მისი მიმწოდებელი ნებისმიერი ზიანისათვის (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანის დაკარგვა მონაცემების ან ვადების გამო, ან ბიზნესის შეფერხების გამო), რომელიც წარმოიქმნება Anousha Tea LLC-ის მასალების გამოყენების ან უუნარობის გამო. ვებსაიტზე, მაშინაც კი, თუ შპს Anousha Tea ან შპს Anousha Tea-ს უფლებამოსილი წარმომადგენელი ზეპირად ან წერილობით ეცნობა ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

მასალების სიზუსტე

შპს Anousha Tea-ს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. შპს Anousha Tea არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ-გვერდზე არსებული ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, ან სრული. შპს Anousha Tea-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებ-გვერდზე არსებულ მასალებში გაფრთხილების გარეშე. თუმცა შპს „ანუშა ჩაი“ არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლებაზე.

ბმულები

შპს Anousha Tea არ განიხილავს მის ვებსაიტთან მიბმული ყველა საიტს და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ ნიშნავს შპს Anousha Tea-ს მიერ საიტის მხარდაჭერას. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა.

ცვლილებები

Anousha Tea LLC-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს მომსახურების ამ პირობებს თავისი ვებსაიტისთვის შეტყობინების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული ამ მომსახურების პირობების მაშინდელი ვერსიით გათვალისწინებაზე.

მარეგულირებელი კანონი

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და თქვენ შეუქცევად ექვემდებარებით ამ ადგილის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.